วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วิธีรักต้นไม้
- ปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน ที่ให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู แค่ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันรักษ์โลก รักษ์ชีวิต แล้วครับ/ค่ะ


- คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษ์โลก รักษ์ชีวิตได้ ด้วยการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น อีเมลล์ นี่เป็นวิธีการช่วยลดการใช้กระดาษได้ง่ายๆ ครับ/ค่ะ


- สิ่งพิมพ์แบบรักษ์โลก รักษ์ชีวิต เป็นยังไงทราบไหมครับ / คะ ก็คือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้สีสะท้อนแสง ไม่ใช้ฟอย ไม่เคลือบมัน เพราะ จะทำให้นำไปเข้ากระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิลได้ง่าย เพราะฉะนั้นเวลาออกแบบสิ่งพิมพ์เราควรคำนึงถึง การนำไปรีไซเคิ้ลด้วยนะครับ/คะ


- เรามาช่วยกันใช้กระดาษหน้าที่ 3 กันดีกว่าครับ/ค่ะ ด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว ทั้ง 2 หน้า ไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อนำไปให้เด็กๆ ใช้เขียนและอ่านอักษรเบรลล์ต่อค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ที่มาและความสำคัญ
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์อื่นๆ เนื่องจาก ป่าไม้ เป็นแหล่ง วัตถุดิบ ของปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค และ ยังมีประโยชน์ ในการรักษาสมดุล ของสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ดังนั้น เราทุกคนจึงควร ช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์ป่าไม้ เอาไว้ เพื่อลูกหลานเรา ในอนาคตติดตาม ความหลากหลาย ประเภท ประโยชน์ และ สาเหตุการลดลง ของป่าไม้ ได้ที่นี่

1.ความหลากหลายของป่าไม้....ป่าไม้หมายถึง สังคม ของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นพืช ซึ่งขึ้นอยู่บนพื้นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พอเพียงแก่การ เจริญเติบโต ของพืชเหล่านั้น โดยปกติป่าไม้ หมายถึง สังคมของ ต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ ของคน มากกว่าที่จะหมายถึง พืชเล็กๆ ชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ดี พืชเล็กๆ ชนิดต่างๆ ก็มีความสำคัญ ไม่แพ้ต้นไม้ที่มี ขนาดใหญ่กว่า แต่อย่างใด ความหมายที่กว้างๆ ของป่าไม้ จึงครอบคลุม ถึงพืชทุกชนิด ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินด้วย เช่น แม่น้ำ ภูเขา ซากพืช ซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อย ทับถมกัน อยู่ในพื้นดิน นั้น

2.ประเภทของป่าไม้ ในประเทศไทย.... ประเภทของป่าไม้ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การกระจาย ของฝน ระยะเวลา ที่ฝนตก รวมทั้ง ปริมาณน้ำฝน ทำให้ป่าแต่ละแห่ง มีความชุ่มชื้น ต่างกัน สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
2.1 ป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ.... ป่าประเภทนี้ มองดูเขียวชอุ่ม ตลอดปี เนื่องจาก ต้นไม้แทบทั้งหมด ที่ขึ้นอยู่ เป็นประเภท ที่ไม่ผลัดใบ ป่าชนิดสำคัญ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ป่าดงดิบ (ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง) ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด และ ป่าชายหาด เป็นต้น
2.2 ป่าประเภทที่ผลัดใบ... ป่าประเภทนี้ เป็นจำพวก ผลัดใบ แทบทั้งสิ้น ในฤดูฝน ป่าประเภทนี้ มองดูเขียวชอุ่ม พอถึงฤดูแล้ง ต้นไม้ส่วนใหญ่ จะพากันผลัดใบ ทำให้ป่า มองดูโปร่งขึ้น และ มักจะเกิดไฟป่า ในฤดูแล้งเสมอ ป่าชนิดสำคัญ ซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ (สังเกตง่ายๆ ป่าชนิดนี้ จะมีไม้ไผ่ ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ กระจัดกระจาย ทั่วไป) ป่าเต็งรัง (สังเกต จะพบไม้เต็ง ไม้รัง เป็นส่วนใหญ่) ป่าหญ้า เป็นต้น

3.ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้.... ป่าไม้ มีประโยชน์ มากมาย ต่อการ ดำรงชีวิต ของมนุษย์ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม
3.1 ประโยชน์ทางตรง เช่น การนำไม้ มาสร้างบ้าน และใช้ทำ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ (กระดาษ เฟอร์นิเจอร์) การนำส่วนต่างๆ ของพืช มาเป็นอาหาร (ผล ใบ ราก) การนำไม้ บางชนิดมาสกัด หรือ ทำยารักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ ยังนำไม้มา เป็นวัตถุดิบ ในการทำเชือก (เถาวัลย์) เป็นต้น
3.2 ประโยชน์ทางอ้อม เช่น ป่าไม้เป็น แหล่งกำเนิด ต้นน้ำ ลำธาร ช่วยให้ ฝนตก ต้องตามฤดูกาล ป่าไม้ ทำให้เกิด ความชุ่มชื้น และ ควบคุม สภาวะอากาศ ป่าไม้ เป็นแหล่งพักผ่อน และ ศึกษาหาความรู้ ป่าไม้ ช่วยบรรเทา ความรุนแรง ของลมพายุ และ ป้องกัน อุทกภัย นอกจากนี้ ป่าไม้ ยังช่วยป้องกัน การกัดเซาะ และ พัดพา หน้าดิน ด้ว


4.สาเหตุการลดลงของป่าไม้
4.1 การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
4.2 การบุกรุก พื้นที่ป่าไม้ เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน
4.3 การกำหนดแนวเขต พื้นที่ป่า กระทำไม่ชัดเจน หรือ ไม่กระทำเลย ในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ ชาวบ้าน ไม่ทราบ เขตพื้นที่ใด เป็นเขตป่าไม้ จึงมีการบุกรุก เข้าพื้นที่ ป่าไม้
4.4 การสร้าง สาธารณูปโภค ของรัฐ เช่น ถนน เขื่อน เป็นต้น ทำให้มีการ ถางป่า เพื่อ ทำการ ก่อสร้าง
4.5 ไฟไหม้ป่าและพายุ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ
วัตถุประสงค์

1.เพื่อการคุ้มครองป่าไม้

2.เพื่อการควบคุมการตัดไม้

3.เพื่อการปลูกป่า

4.เพื่อการป้องกันไฟป่าและแมลงทำลายต้นไม้

5.เพื่อการใช้ไม้อย่างประหยัด ใช้วัสดุอื่นแทนไม้ หรือการนำเศษไม้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

6.เพื่อการปรามปราบผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

7.เพื่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ด้านสังคมและด้านนันทนาการ ป่าไม้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
2.ด้านเศรษฐกิจ ป่าไม้ให้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย
3.ด้านระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า